Els menors de 16 anys podran accedir als concerts sempre que vinguin acompanyats pel pare/mare o tutor legal, que haurà d’adquirir la seva entada també per accedir al concert i acompanyar al menor en tot moment dintre del recinte.

Un adult pot exercir de tutor per acompanyar i fer-se responsable del menor, complint els següents requisits:

· Ser major de 25 anys.
· Presentar una autorització del pare, mare o tutor legal de cada menor, conforme s’autoritza a què aquest adult faci de tutor legal del menor i l’acompanyi durant el concert.
· Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor de cada menor.

En ambdós casos és imprescindible:

· Presentar el DNI o passaport o llibre de família del menor i l’adult que l’acompanyi
· Emplenar el següent document i lliurar-lo en l’accés a la sala (DESCARREGAR)

En cap cas podrà accedir un menor indocumentat.
Recomanem portar el document ja emplenat per evitar esperes innecessàries en l’accés.